www.sztuka-architektury.pl       ustaw jako startową       dodaj do ulubionych      

 

szukaj w serwisie:


Regulamin nadawania uprawnień budowlanych

 
Regulamin Postępowania Kwalifikacyjnego w sprawach nadawania uprawnień budowlanych i tytułu rzeczoznawcy budowlanego

... Wymagania stawiane architektowi nadzorującemu praktykę (zwanemu też osobą kierującą praktyką) tj. architektowi będącemu członkiem Izby Architektów, który zobowiązał się do pełnienia takiej funkcji wobec praktykanta w sposób zgodny z obowiązującymi w Izbie zasadami, określa Załącznik nr 3 do Regulaminu.Załącznik nr 3 do Regulaminu postępowania kwalifikacyjnego w sprawach nadawania uprawnień budowlanych i tytułu rzeczoznawcy budowlanego

1.. Architekt nadzorujący praktykę projektową odbywaną w celu uzyskania uprawnień budowlanych w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń powinien posiadać uprawnienia budowlane bez ograniczeń w tejże specjalności.

2.. Architekt nadzorujący praktykę projektową (architekt prowadzący) podejmując się prowadzenia praktyki architekta - praktykanta, zobowiązuje się do:

1.. udzielania pomocy merytorycznej i konsultowania prac powierzonych do rozwiązania praktykantowi,

2.. zapewnienia dostępu do niezbędnych materiałów formalno-prawnych związanych z opracowywanym projektem,

3.. zapewnienia udziału praktykanta w naradach i ustaleniach koordynacyjnych ze specjalistami branżowymi, technologami i programistami,

4.. zapewnienia udziału praktykanta w prowadzonych nadzorach autorskich dotyczących realizacji projektów, w których praktykant jest uczestnikiem,

3.. Wymienione w ust. 2 obowiązki architekta prowadzącego nie zwalniają praktykanta z obowiązku osobistego udziału w tworzeniu wymaganych warunków odbywania praktycznej nauki zawodu.

4.. Program praktyki przy sporządzaniu projektów realizowany w jej toku winien praktykantowi umożliwić m. in.:

1.. nabycie znajomości przepisów prawnych dotyczących procesu inwestycyjnego, w tym znajomości procedur przetargowych, zasad zawierania umów na prace projektowe, oraz ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej,

2.. nabycie znajomości obowiązujących warunków technicznych i Polskich Norm oraz praktycznej umiejętności ich stosowania,

3.. nabycie znajomości przepisów związanych z bezpieczeństwem użytkowania obiektów, których uwzględnienie jest wymagane przy sporządzaniu projektu,

4.. nabycie praktycznej umiejętności współpracy ze specjalistami opracowującymi rozwiązania techniczne wymaganych instalacji budowlanych oraz odpowiedzialnymi za ustalenia wysokospecjalistycznych technologii wynikających z programów inwestorskich,

5.. nabycie praktycznej umiejętności koordynowania prac projektowych wykonywanych zespołowo lub indywidualnie lecz tworzących jedną całość,

6.. nabycie praktycznej umiejętności koordynowania rozwiązań technicznych wielobranżowych w ramach sporządzanych prac projektowych,

7.. nabycie umiejętności programowania i optymalizowania inwestycji z uwzględnieniem jej oddziaływania na bezpośrednie sąsiedztwo (otoczenie) oraz na środowisko,

8.. nabycie znajomości wymaganych przepisami procedur związanych z uzyskaniem i uzgadnianiem dokumentów niezbędnych do projektowania inwestycji,

9.. nabycie znajomości procedur stosowanych przy projektowaniu dotyczącym prawem chronionych obiektów historycznych lub położonych w obszarach ochrony konserwatorskiej.

5.. Współdziałanie architekta prowadzącego oraz architekta - praktykanta wymaga poszanowania zasad koleżeńskiej współpracy, partnerskiej lojalności oraz zasad etyki zawodu architekta.

6.. Przebieg praktyki wymaga bieżącego dokumentowania czynności wykonywanych w jej ramach.

7.. Dokumentacja przebiegu praktyki powinna obejmować prowadzenie książki praktyki zawodowej, w której - z uwzględnieniem wymogów zawartych w § 7 ust. 3 rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 roku w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 1995r. Nr 8, poz. 38 oraz z 2002r. Nr 134, poz. 1130) - należy:

1.. wymienić obiekty budowlane, przy których projektowaniu lub realizacji brał architekt odbywający praktykę zawodową, określając rodzaj, przeznaczenie, lokalizację i konstrukcję obiektu, oraz inne istotne dla architekta charakterystyczne dane techniczne,

2.. określić cotygodniowo charakter czynności pełnionych w czasie odbywania praktyki zawodowej z potwierdzeniem i zaopiniowaniem co najmniej raz na trzy miesiące przez architekta kierującego praktyką,

3.. po zakończeniu praktyki zawodowej w wymiarze wymaganym do uzyskania uprawnień budowlanych w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń, lub przy zmianie jednostki, w której była odbywana praktyka zawodowa lub w wypadku równoległego odbywania praktyki w kilku jednostkach - uzyskać sporządzoną przez architekta prowadzącego opinię dotyczącą ogólnej oceny teoretycznej i praktycznej znajomości zawodu. Ocena ta musi być potwierdzona przez kierownika (kierowników) jednostki (jednostek), w której odbywała się praktyka.Komentarze:
» architekt
Dodaj komentarz do artykułu »

 Zawód architekt – czas na nowoczesność. Niedostosowane do dzisiejszych realiów, staromodne, cechowe myślenie o...
Izba Architektów o regulacji zawodowej. Izba Architektów RP również uważa obecną reglamentację zawodową...
Zielone budownictwo wobec barier prawnych. Od 9 lipca 2013 r. każdy wybudowany budynek...
Prawo w architekturze. Od 9 lipca 2013 r. każdy wybudowany budynek...
Lokale socjalne. Brak odpowiedniego zaplecza lokalowego spycha na margines życia...
Inteligentni i wrażliwi. Psychologowie uważają, że za sukcesy życiowe odpowiada w...
Czekanie na szczęście. Wiele biur uważa, że akwizycja nowych klientów jest...
Prowadzenie współpracowników. Kiedy pyta się kierownictwo biura o prowadzenie współpracowników,...
Co to jest QMS?. Z pracą wysokiej jakości mamy do czynienia wtedy,...
Fabryka projektów. Fabryka projektów Jak funkcjonuje pracownia Fostera? - To...
Prawo do poprawki. 11 lipca 2003 roku weszły w życie nowe...
Inspektor odpowiada. Absurdalne absurdy Polemika. Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego nie zgadza...
Weryfikacja uprawnień. Procedury weryfikacji polskich uprawnień za granicą ustalane są...
Regulacje dotyczące samowoli budowlanej. Do niedawna budowanie bez pozwolenia, było procederem nagminnym,...
Regulamin nadawania uprawnień budowlanych. Regulamin Postępowania Kwalifikacyjnego w sprawach nadawania uprawnień budowlanych...
Prawo budowlane. OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 21...
Czy architekt to przedsiębiorca ?. „Być architektem” znaczy pracować jako urzędnik w administracji...
Artyści i finansiści. Historia jest prawie zawsze taka sama. Pięciu studentów...
Projektować i budować. Od projektu do realizacji - rozmowa ze Stefanem...
215 000 kary. Samorząd Architektów naruszył prawo wprowadzając do Zasad Etyki...
Polska otwarta na architektów z Europy. Architekci, urbaniści oraz inżynierzy budownictwa z UE będą...
Nowe procedury. Ministerstwo Infrastruktury przygotowało nowelizację ustawy o planowaniu i...
Prawo budowlane. Prawo budowlane Prawo budowlane z dnia 7 lipca...
Warunki techniczne (budynki). Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim...
Prawo autorskie. Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych ...
Generatywna optymalizacja i problem nasłonecznienia. Poniższy tekst jest pierwszym z serii dotyczących tzw....

R E K L A M A

Region:
  Status zawodowy:
  Adres e-mail:
 

R E K L A M A


Przestrzeń złapana w sieci | Wizytówki firm | Redakcja | Reklama | Film | Konkursy SZA | Webinaria architektoniczne | Polityka cookies | Polityka prwatności | Kontakt